Nyheder

Nyt fra bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme

Generalforsamlingen 29. maj 2024

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023

Se hele beretningen her.

Se referatet her


Her er en kort opsummering af bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023: 


Arbejdet med finansiering

 • Den 25. januar afholdt vi stiftende generalforsamling for Glumsø Fjernvarme A.M.B.A
 • Primo februar indsendte vi anmeldelse om selskabsoprettelse. Vi fik CVR. Nummer den 23. april 2023.
 • På trods af manglede finansiering tilbød EON at udarbejde projektforslaget til en fordelagtig pris på 50.000 kr. og give langvarig kredit indtil der kan rejses finansiering.
 • I mellemtiden fik tildelt 30.000 kr. af Næstved Kommune til arbejdet med projektforslaget. 


Godkendelse af projektforslag

 • I august kunne vi indsende et projektforslag for implementering af fjernvarme i Glumsø til den videre politiske behandling i Næstved Kommune.
 • Projektforslaget blev godkendt i kommunalbestyrelsen primo oktober.
 • Forudsætningen for realisering er, at der kan opnås en tilslutningsgrad på 70 % eller derover.
 • Glumsø Fjernvarme ønsket en godkendt betingelse om, at projektet skal bortfalde, hvis der ikke opnås et kommunegaranteret lån, da bestyrelsen vurderer, at projektet i så fald ikke vil kunne gennemføres økonomisk.


Næsteved Kommune ønsker fjernvarme i deres bygninger

 • I efteråret 2023 er vi blevet medlem af Dansk Fjernvarme.
 • Glumsø Lokalråd trådte til med et lån på 5.000 kr. så vi kunne betale for abonnement til hjemmesiden samt oprette en bankkonto for selskabet.
 • I november modtog vi en skriftlig indmeldelse af alle kommunens bygninger i Glumsø! Indmeldingen har kommunens bygninger er en klar forudsætning for at fjernvarme kan blive en realitet i Glumsø. Nu afhænger resten af de private varmeforbrugeres og øvrige storforbrugeres (herunder erhvervsvirksomhedernes) tilslutningsgrad.


Bestyrelsens arbejdsopgaver i 2023
Medlemmer af bestyrelsen udviklede i 2023:

 • ”Overbliksdatabase” som giver et godt overblik over tilslutningsgraden og forsyningsområdet i Glumsø
 • Finansieringsberegner for det samlede projekt som dermed muliggør økonomisk risiko afdækning
 • Hjemmesiden med mulighed for tilmelding
 • Facebook side.
 • Nyhedsbreve til kommende andelshavere
 • Fjernvarmeunit som vi kan bruge til informationsaktiviteter
 • Kommunikationsmateriale og deltog med stand i City Night og på KOKS


Et kort kig i 2024


I januar udarbejdede og indsendte vi en ansøgning til Næstved kommune om at yde kommunegaranti.
Ligeledes blev der oprettet en ”Støttegruppe for etablering af fælles fjernvarme i Glumsø”. Støttegruppens opgave er at bistå ved arrangementer og understøtte initiativer med fokus mod opnåelse af transparent kommunikation og størst mulig tilslutningsgrad.
I marts fik vi godkendt en kommunegaranti på 600.000 kr. i kommunalbestyrelsen, som sikrede os at vi kunne hjemtage lånet hos Kommune Kredit. Ligeledes er der iværksat arbejde med at rejse privat finansiering hos de kommende andelshavere i form af et tilgodebevis som træder i kraft ved tilslutning.
Desuden er der etableret et samarbejde med Fjernvarmens Informationsfond om kommunikationsydelser til professionel og transparent information til Glumsøborgerne.


Stor tak til Glumsø Lokalråd og støttegruppen der helt fra start af har støttet op om indsatsen og været aktive på vores informationsmøder.

Nyt fra bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme

Nyhedsbrev – april - med orientering vedrørende ordinær generalforsamling 2024


Nedennævnte orientering – under den stiplede linje - er ligeledes indsat som annonce i Ugeavisen, der udkommer onsdag den 24. april 2024.


Bestyrelsen har været pragmatiske og besluttet, at afholde generalforsamlingen internt for at overholde vedtægterne.


I nuværende fase giver det ikke mening at afholde en stor ordinær generalforsamling, som blot vil være af orienterende art, idet selskabet ikke har nogle andelshavere, så de fremmødte juridisk set ikke har stemmeret. Derfor prioriterer vi at indkalde til et møde for nærmere orientering, når vi er længere fremme i processen.


-----------------------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glumsø Fjernvarme A.m.b.a

onsdag den 29. maj 2024 kl. 19.00 i ”Borgerstuen” på Glumsø Bibliotek


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3.Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4.Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6.Forslag fra bestyrelsen.
7.Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10.Valg af revisor.
11.Eventuelt.


Da selskabets ordinære generalforsamling i år kun vil være af orienterende art og uden afstemningsprocedure og valg, har bestyrelsen vedtaget at afholde en lukket generalforsamling udelukkende for bestyrelsen, idet selskabet i nuværende fase ikke har stemmeberettigede medlemmer.


Der afholdes informationsmøde senere på året, når vi er længere fremme i processen.


----------------------------------------------------------


Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden


Efter generalforsamlingen vil der på vores hjemmeside ligge bestyrelsens beretning. Oplysninger omkring budget kan ikke udfærdiges, idet projektet stadig er under opstart.


Frem til orienteringsmødet vil der blive behørigt orienteret via hjemmesiden samt udsendelse af nyhedsbreve.


Bestyrelsen for Glumsø Fjernvarme a.m.b.a.


Nyt fra bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme

Her er en hurtig opdatering på de seneste beslutninger fra bestyrelsen:


Opskrivningsgebyr ved tilmelding

Vi har besluttet at indføre et opskrivningsgebyr på 1.000 kr. for at tilmelde sig fjernvarme. Dette gebyr har to formål:

 • Få en bedre fornemmelse af tilslutningsgradenblandt borgerne i Glumsø.
 • Finansiere en ekstern rådgiver,der kan hjælpe os med at bringe fjernvarmeplanlægningen i Glumsø til næste niveau.

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at etablere et online indbetalingssystem på hjemmesiden Glumsø Fjernvarme A.M.B.A. (glumsoefjernvarme.dk). Når det er klar, vil vi kontakte alle der har tilkendegivet interesse for fjernvarme i forvejen, med henblik på at foretage indbetalingen.


Kommunegaranti fra Næstved Kommune

Vi har ansøgt Næstved Kommune om en kommunegaranti, som vi skal bruge til at optage et lån hos Kommune-Kredit. Ansøgningen behandles politisk den 19. februar, og vi forventer en positiv afgørelse.


Grøn fjernvarme til Glumsø

Med disse initiativer håber vi at skaffe de nødvendige midler til næste skridt for at realisere vores vision om at gøre Glumsø til en grøn fjernvarme by.

Præsentation fra info møde i den gule cafe 17. januar 2024

Tak for et flot fremmøde på infomødet - dejligt at se at der stadig er stor opbakning om projektet i Glumsø.


Vi er helt klar over at mængden af information var stor, så præsentationen fra mødet kan downloades her og så vil vi som altid opfordre til at kontakte bestyrelsen, hvis der måtte være nogen spørgsmål.

Informationsmøde om fjernvarme tirsdag den 12. december 2023

Deltag sammen med bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme, når Næstved Kommune afholder informationsmøde om fjernvarme tirsdag den 12. december 2023 kl. 19.00 - 21.00 i Gamle Ridehus på Grønnegades Kaserne, 4700 Næstved! (Dørene åbner 18.30. Kom i god tid for at sikre dig en plads)


 • Der stilles skarpt på målet på varmeområdet - hvor der kan komme fjernvarme og hvor der skal være andre typer varme. v/ Rune Kristensen, Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
 • Hvad skal gassen bruges til i det store energisystem, og er det billigst med gasfyr, varmepumpe eller fjernvarme? v/ Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet.
 • Gaseksperterne fra Evida. Hvordan ser gasselskabet på fremtidsperspektiverne for gas? Skal man beholde sit gasfyr eller regne med at der lukkes for gassen inden for få år? v/ Line Sommer og Tina Schou, Evida
 • Øges boligværdien når du sløjfer gasfyret? v/Christoffer Frimann og Fie Jørgensen, Ejendomsmæglerforeningen

Næstveds kommunes bygninger i Glumsø nu tilmeldt til vores fælles varmeløsning!

Så har Næstved Kommune endelig formelt tilmeldt sig fjernvarmen i Glumsø. Dvs. Suså skolen, Idrætshallen, Biblioteket, Haletudsen, Glumsø Kro, Rumlepotten, vuggestuen og Søvang med alle plejeboliger mv. Varmeforbruget i kommunens bygninger svarer til varmeforbruget i 80 – 90 parcelhuse. Det betyder at vores samlede tilslutningsgrad i Glumsø nu nærmer sig 50 %!

Glumsø Fjernvarme har nu fået egen hjemmeside!

Så kan alle trykke på knappen til vores nye hjemmeside for Glumsø Fjernvarme. Siden opbygges løbende, men vi synes selv den har fået en god start. Se mere her: Glumsø Fjernvarme A.M.B.A. (glumsoefjernvarme.dk)

unsplash