Orientering vedrørende ordinær generalforsamling 2024

Bestyrelsen har været pragmatiske og besluttet, at afholde generalforsamlingen internt for at overholde vedtægterne.


24.04.2024


Nyhedsbrev – april - med orientering vedrørende ordinær generalforsamling 2024


Nedennævnte orientering – under den stiplede linje - er ligeledes indsat som annonce i Ugeavisen, der udkommer onsdag den 24. april 2024.


Bestyrelsen har været pragmatiske og besluttet, at afholde generalforsamlingen internt for at overholde vedtægterne.


I nuværende fase giver det ikke mening at afholde en stor ordinær generalforsamling, som blot vil være af orienterende art, idet selskabet ikke har nogle andelshavere, så de fremmødte juridisk set ikke har stemmeret. Derfor prioriterer vi at indkalde til et møde for nærmere orientering, når vi er længere fremme i processen.


-----------------------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glumsø Fjernvarme A.m.b.a

Onsdag den 29. maj 2024 kl. 19.00 i ”Borgerstuen” på Glumsø Bibliotek


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3.Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4.Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6.Forslag fra bestyrelsen.
7.Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10.Valg af revisor.
11.Eventuelt.


Da selskabets ordinære generalforsamling i år kun vil være af orienterende art og uden afstemningsprocedure og valg, har bestyrelsen vedtaget at afholde en lukket generalforsamling udelukkende for bestyrelsen, idet selskabet i nuværende fase ikke har stemmeberettigede medlemmer.


Der afholdes informationsmøde senere på året, når vi er længere fremme i processen.


----------------------------------------------------------


Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden


Efter generalforsamlingen vil der på vores hjemmeside ligge bestyrelsens beretning. Oplysninger omkring budget kan ikke udfærdiges, idet projektet stadig er under opstart.


Frem til orienteringsmødet vil der blive behørigt orienteret via hjemmesiden samt udsendelse af nyhedsbreve.


Bestyrelsen for Glumsø Fjernvarme a.m.b.a.